Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề
Luật nghĩa vụ quân sự 2015 số 78/2015/QH13
Nghị định 95/2013 NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
Quyết định số 1564/QĐ -TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính Phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp
Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang